Thuốc

Zinfoxim

Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-17730-14

Đóng gói:

Hộp 10 ống 2ml

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.

Quốc gia sản xuất:

Korea

Công ty đăng ký:

Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.

Quốc gia đăng ký:

Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.

Loại thuốc: