con tôi bị ho. hởi phải làm sao

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận