Ngoại e 65t bị ung thư thùy giữa phổi phải thì phải chữa trị ntn ạ, xin kinh nghiệm từ mng ạ

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận