có bị nấm miệng k ạ

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận