Bệnh Nhiễm xoắn khuẩn Leptospira

Nhiễm xoắn khuẩn Leptospira

Tóm tắt bệnh Nhiễm xoắn khuẩn Leptospira

<div class="name-aliases"> <h4>Các tên gọi khác của bệnh này:</h4> <ul> <li>Nhiễm Leptospira</li> <li>Leptospira</li> </ul> </div> <div class="media"> <div id="hero-image" class="has-full-sized-image-triggers primary carousel owl-carousel" data-sync="#hero-carousel" data-images="[{&quot;name&quot;: &quot;&quot;, &quot;origin_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_28_894768.jpg&quot;, &quot;medium_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_28_822487.jpeg&quot;, &quot;thumbnail_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_28_710137.jpeg&quot;, &quot;nsfw&quot;: false, &quot;id&quot;: 371}, {&quot;name&quot;: &quot;&quot;, &quot;origin_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_29_057682.jpg&quot;, &quot;medium_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_29_013419.jpeg&quot;, &quot;thumbnail_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_28_954875.jpeg&quot;, &quot;nsfw&quot;: false, &quot;id&quot;: 372}, {&quot;name&quot;: &quot;&quot;, &quot;origin_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_29_223659.jpg&quot;, &quot;medium_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_29_186748.jpeg&quot;, &quot;thumbnail_url&quot;: &quot;https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_29_115470.jpeg&quot;, &quot;nsfw&quot;: false, &quot;id&quot;: 373}]"> <div class="item"> <a href="#" style="background-image: url(https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_28_822487.jpeg);" class="image full-sized-image-trigger"></a> </div> <div class="item"> <a href="#" style="background-image: url(https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_29_013419.jpeg);" class="image full-sized-image-trigger"></a> </div> <div class="item"> <a href="#" style="background-image: url(https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_29_186748.jpeg);" class="image full-sized-image-trigger"></a> </div> </div> <div id="hero-carousel" class="carousel secondary owl-carousel" data-sync="#hero-image"> <div class="item"> <a href="#" style="background-image: url(https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_28_710137.jpeg);"></a> </div> <div class="item"> <a href="#" style="background-image: url(https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_28_954875.jpeg);"></a> </div> <div class="item"> <a href="#" style="background-image: url(https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/16_09_2016_01_12_29_115470.jpeg);"></a> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify">Nhiễm Leptospira l&agrave; một bệnh nhiễm tr&ugrave;ng cấp t&iacute;nh to&agrave;n th&acirc;n do xoắn khuẩn Leptospira g&acirc;y n&ecirc;n. Đối với bệnh nh&acirc;n bị nhiễm loại vi khuẩn n&agrave;y c&oacute; thể xuất hiện một loạt c&aacute;c triệu chứng nhưng cũng c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng g&igrave; cả.</p> <p style="text-align:justify">Nếu bệnh kh&ocirc;ng được điều trị, bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể mắc phải c&aacute;c tổn thương thận, vi&ecirc;m m&agrave;ng n&atilde;o suy gan, v&agrave; suy h&ocirc; hấp.</p> <p style="text-align:justify">Bệnh c&oacute; thể g&acirc;y tử vong.</p> <h4>Triệu chứng</h4> <p style="text-align:justify">Sau khi tiếp x&uacute;c với c&aacute;c vi khuẩn, hầu hết mọi người sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng trong v&ograve;ng &iacute;t nhất 10 ng&agrave;y.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c triệu chứng bao gồm:</p> <ul> <li style="text-align:justify"> <p>Khởi ph&aacute;t sốt đột ngột.</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>Ớn lạnh (r&eacute;t run).</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>Đau cơ, đau xương khớp.</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>Nhức đầu.</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>Ho khan.</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>Buồn n&ocirc;n.</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>N&ocirc;n mửa.</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>Ti&ecirc;u chảy.</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>Đau họng.</p> </li> <li style="text-align:justify"> <p>Đau bụng</p> </li> </ul> <h4>Chẩn đoán</h4> <ul> <li> <p>Hỏi bệnh sử v&agrave; kh&aacute;m thực thể.</p> </li> <li> <p>X&eacute;t nghiệm m&aacute;u to&agrave;n bộ (CBC).</p> </li> <li> <p>X&eacute;t nghiệm bảng chuyển h&oacute;a to&agrave;n diện (CMP).</p> </li> <li> <p>Chụp cắt lớp vi t&iacute;nh (CT Scan).</p> </li> <li> <p>X&eacute;t nghiệm nước tiểu (UA).</p> </li> <li> <p>Si&ecirc;u &acirc;m.</p> </li> </ul> <h4>Điều trị</h4> <ul> <li> <p style="text-align:justify">Điều trị phụ thuộc v&agrave;o mức độ nghi&ecirc;m trọng của nhiễm tr&ugrave;ng.</p> </li> <li> <p style="text-align:justify">Những loại kh&aacute;ng sinh c&oacute; thể được chỉ định gồm: Ampicillin, Penicillin, Ceftriaxone, Cefotaxime, Doxycycline, Azithromycin v&agrave; Clarithromycin.</p> </li> <li> <p style="text-align:justify">Trong những trường hợp nặng, bệnh nh&acirc;n sẽ được chỉ định c&aacute;c biện ph&aacute;p chăm s&oacute;c hỗ trợ như dịch truyền tĩnh mạch v&agrave; thở m&aacute;y.</p> </li> </ul>